25

Piotr MICHAŁOWSKI (1800-1855), Konie w stajni, 1832-1835

add Your note 
Piotr MICHAŁOWSKI (1800-1855), Konie w stajni, 1832-1835Piotr MICHAŁOWSKI (1800-1855), Konie w stajni, 1832-1835
Piotr MICHAŁOWSKI (1800-1855), Konie w stajni, 1832-1835

Lot description
Estimations: 19 694 - 21 882 EUR | 90 000 - 100 000 PLN
akwarela na podrysowaniu ołówkiem, papier; 35 x 52,3 cm;
sygn. p. d.: P. Michałowski.

Lit.: Piotr Michałowski 1800-1855. Wystawa dzieł artysty w dwusetną rocznicę urodzin, katalog wystawy monograficznej Anna Zeńczak i in., Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2000, kat. poz. 387.

Najczęściej stosowaną techniką malarską, wykorzystywaną przez autora oferowanego dzieła była akwarela, nieodłącznie z perfekcyjnym i lekkim rysunkiem. Jak pisze Jerzy Sienkiewicz: „ (…) w charakterystyce malarstwa polskiego tej doby nie sposób pominąć i nie wyróżnić autonomicznej roli rysunku. Impuls dawno dany przez Norblina, a podjęty przez jego uczniów, z których wystarczy wspomnieć Płońskiego i Orłowskiego, działał wciąż. Notatka, impresja, czy też improwizacja w lekkiej formie szkicu przyjęła się ogólnie.” W młodości Piotr Michałowski uczył się rysunku w krakowskich pracowniach Michała Stachowicza, Józefa Brodowskiego i Franciszka Lampiego i, mimo doskonałej techniki i talentu, wciąż pozostawał amatorem. 2 marca 1832 roku, po bolesnym dla artysty fiasku powstania listopadowego, zdecydował się na wyjazd do Francji z silnym postanowieniem, by zostać malarzem, miał wtedy trzydzieści dwa lata. Decyzja zatem była świadoma i dojrzała.
Artysta trafia do pracowni Nicolasa Toussainta Charleta, najpewniej z polecenia przyjaciół rodziny Ostrowskich. Nie szukał prestiżowych i oficjalnych szkół, którymi kierowali tacy wybitni malarze jak Gerard, Gros, Ingres czy Delaroche. Wybór nauczyciela dokonany przez Piotra Michałowskiego dał mu swobodę w formułowaniu swoich wypowiedzi malarskich, bowiem Charlet unikał klasycznego rygoru dominującego w akademickiej sztuce tego czasu, jak również lubował się w akwareli i rysunku. Dodatkowym atutem pracowni była przyjaźń łącząca nauczyciela z wojskowymi, którzy bez utrudnień udostępniali do studiów z natury umundurowanie, uzbrojenie, czy żywe zwierzęta - konie. Jak pisze Jerzy Sienkiewicz: „Rysunki i akwarele Michałowskiego, datowane lub dające się datować na lata 1832-1833, odsłaniają metodę nauczania stosowaną w tej pracowni. Sprowadza się ona do studiów z natury swobodnie ustawionego modela, bez jakiejkolwiek pretensji do klasycznego układu wzorowanego na antycznej rzeźbie.”
Lata 1832-1835, na które datowana jest oferowana akwarela przypadają głównie na czas pobytu Piotra Michałowskiego we Francji, gdzie artysta święcił triumfy jako wybitny rysownik i akwarelista, równocześnie sprzedając swoje dzieła prywatnym kolekcjonerom, jak również marszandom, m.in. Durand Rouela, za pośrednictwem których obrazy artysty trafiały do Niemiec czy Anglii. Lata 1832-1835 to również czas w którym, powtarzając za Jerzym Sienkiewiczem, artysta wyzbył się manierystycznych tendencji w swoich obrazach i przekształcił je wpisując się w nurt romantycznego malarstwa francuskiego „Charlet [nauczyciel Michałowskiego] był przecież przyjacielem zmarłego przed kilku laty Gericaulta. Atelier Charleta szerzyło kult wielkiego romantyka, a z tej atmosfery nie mógł i nie próbował wyłamać się Michałowski.”
Informacje zawarte w krakowskim katalogu towarzyszącemu wystawie poświęconej Piotrowi Michałowskiemu sugeruje, że oferowane dzieło zostało stworzone na zamówienie z przeznaczeniem sprzedaży do jednego z zachodnich krajów, by z czasem znaleźć się w obiegu antykwarycznym w Londynie. Autorzy katalogu zwracają również uwagę na fakt, że na reprodukowanej karcie „katalogu dzieł” sprzedawanych przez Michałowskiego w latach 1832-1837 widnieje podobna do oferowanej kompozycja różniąca się dodaną postacią stajennego ujętą na dalszym planie kompozycji. Marszandem zajmującym się sprzedażą zbieżnej z oferowaną akwarelą był wspomniany wcześniej Durand Rouela. Kompozycja z osobą stajennego pojawiła się w obiegu aukcyjnym w 1998 roku i została zatytułowana „W stajni - Konie i Stajenny.” Przytoczony wcześniej „katalog dzieł” sprzedawanych przez Piotra Michałowskiego był szkicownikiem autora zawierającym wstępne szkice oferowanych kompozycji, jak również nazwiska nabywców oraz kwoty sprzedaży.
Reasumując, oferowana akwarela stanowi dojrzały przykład twórczości Piotra Michałowskiego oraz nosi wszystkie najważniejsze cechy warsztatu artysty, takie jak swobodny rysunek, lekkość kompozycji, a także doskonała znajomość anatomii, którą twórca skrupulatnie studiował.
Oprac. na podstawie:
1. Piotr Michałowski 1800-1855. Wystawa dzieł artysty w dwusetną rocznicę urodzin, katalog wystawy monograficznej Anna Zeńczak i in., Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2000;
2. Michałowski …, Jerzy Sienkiewicz [wstęp], Warszawa 1964, s. 16-30.
Auction
273 Aukcja Sztuki Dawnej
gavel
Date
27 May 2020
date_range
Start price
17 505 EUR
Estimations
19 694 - 21 882 EUR
90 000 - 100 000 PLN
The item has not been sold and can still be available. If you want to buy, inquire about the possibility to buy and the current price.
Views: 39 | Favourites: 0
Auction
Rempex

Rempex

273 Aukcja Sztuki Dawnej
Date
27 May 2020
Lots bidding

Bids can be placed on selected lots which have been previously submitted only. To submit a lot you need to click SUBMIT FOR AUCTION button next to it

Cost of delivery

Buyer's premium
18.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
  200 000
  > 20 000
  500 000
  > 50 000
 
Terms and Conditions

REGULAMIN AUKCJI


I

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego.

2. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu oraz estymację.

3. Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być zmienione przed rozpoczęciem licytacji.

4. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

 

II

1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły zwrotne vadium w wysokości 500 zł.

2. Osoby zainteresowane licytacją, które nie mogą przybyć na aukcję, mają możliwość wpłaty vadium i złożenia oferty kupna (z oferowanym limitem ceny) w dniach poprzedzających aukcję. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokość oferowanej najwyższej ceny jest informacją poufną).

3. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia w Domu Aukcyjnym.

4. W dniu aukcji zlecenia z podanym limitem ceny oraz na telefoniczny udział w licytacji przyjmowane są do godz. 17.00. Po godz. 17.00 oraz w trakcie aukcji można licytować za pośrednictwem www.artinfo.pl (0-693 108 148)

5. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za techniczne problemy, brak możliwości połączenia telefonicznego się z klientem podczas aukcji.

 

III

1. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę - aukcjonera.

2. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej podanej w katalogu. Większość obiektów posiada cenę gwarantowaną, poniżej której obiekt nie może być sprzedany bez dodatkowej zgody właściciela.

3. Aukcjoner może sam składać oferty, kolejne lub w odpowiedzi na oferty Klientów, aż do poziomu ceny rezerwowej.

4. O postąpieniu w licytacji decyduje aukcjoner. Zwyczajowo wynosi ono ok. 10 %.

5. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą ceną. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu, aukcjoner ma prawo rozstrzygnąć spór lub ponownie przeprowadzić licytację.

6. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny gwarantowanej oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży jest zawarta.

7. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie niższym niż cena gwarantowana, ostateczne zawarcie umowy kupna-sprzedaży musi zostać potwierdzone przez właściciela obiektu w terminie 7 dni od daty aukcji. Wylicytowana cena stanowi wiążącą ofertę nabywcy. W przypadku gdy po aukcji zostanie zgłoszona druga oferta zakupu – co najmniej w cenie gwarantowanej, pierwszy oferent ma prawo pierwokupu w cenie gwarantowanej.

 

IV

1. Nabywca zobowiązany jest wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji lub uzgodnieniu oferty. Dopuszcza się możliwość wpłaty zadatku w wysokości 20% wylicytowanej ceny. Pozostała kwota powinna być wówczas wpłacona w terminie 10 dni po zakończeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu następuje przepadek wpłaconego zadatku. Vadium stanowi zadatek lub jego część.

2. W przypadku sprzedaży warunkowej (poniżej ceny gwarantowanej) wpłacone vadium pozostaje w Domu Aukcyjnym, a po okresie 7 dni, w zależności od decyzji właściciela obiektu, podlega zwrotowi lub stanowi zadatek na poczet zakupu.

3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.


V

1. Dom Aukcyjny daje gwarancję autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. Gdyby jednak opis okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym, nabywca może w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić obiekt do Domu Aukcyjnego, który w takim wypadku zwróci całą wpłaconą kwotę. Zakwestionowanie opisu katalogowego, na żądanie Domu Aukcyjnego, musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.

2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

3. Brak informacji w katalogu o stanie zachowania obiektu nie oznacza, że nie został on poddany konserwacji.

4. Oświadczenia ogłaszane przed aukcją przez aukcjonera uzupełniają lub korygują opisy katalogowe.

 

VI

1. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu.

 

Dom Aukcyjny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 Euro.

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących płatności gotówką w kwocie powyżej 10 000 Euro.


About the Auction


FAQ
Wait...
About Seller
Rempex
Contact
account_balance ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa
phone +48 22 826 44 08
Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek: 12.00 - 18.00
sobota: 12.00 - 14.00
niedziela: nieczynne
About Auction House
Z Biurem Przyjęć skontaktować się można:
  • osobiście w naszej siedzibie w Warszawie przy ul. Karowej 31; od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00 - 18.00 oraz w soboty: 12.00 - 14.00
  • listownie: Biuro Przyjęć, ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa poprzez e-mail [email protected]
  • telefonicznie: tel/fax +48 22 826-44-08, 801-120-342 wew. 102 lub 103
W przypadku dużej ilości przedmiotów lub o znacznych rozmiarach (meble, duże obrazy) istnieje możliwość umówienia się z przedstawicielami Domu Aukcyjnego w celu obejrzenia obiektów na miejscu. W oparciu o dodatkowe zlecenie właścicieli obiekty przed wystawieniem ich na aukcji mogą być poddane konserwacji oraz oprawie po preferencyjnych cenach. Należność za powyższe usługi rozliczana jest po sprzedaży obiektu lub w momencie jego odbioru.

Obiekty przyjmowane są również w naszym Domu Aukcyjnym w Krakowie, którym kieruje p. Agata Turecka. Przedstawicielstwo mieści się przy ul. Łobzowskie 3 (31-139 Kraków), czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00 - 18.00 oraz w soboty: 12.00 - 15.00. Z przedstawicielstwem można kontaktować się również telefonicznie: +48 605 591 317 oraz poprzez e-mail: [email protected]
keyboard_arrow_up
add